St.Jude's church, Moolankave

Parish Profile

Parish: Moolankave
Place Name: Moolankave
Patron: St.Jude's
Parish Vicar: Rev. Fr. Mulavelikunnel Jacob (Shaju)