Devamatha Forane Church, Paisakary

Parish Profile
Parish: Paisakary
Place Name: Paisakary
Patron: St. Mary
Parish Vicar: Rev. Fr. Vettickal Jose
Assistant Vicar1: Rev. Fr. Njamatholil Abraham (Shinu)
Address: Paisakery P.O
Pin: 670 633
Phone: 0460 2239245
Web http://www.smcim.org/church/paisakary