Sacred Heart Church, Angadikadavu

Parish Profile
Parish: Angadikadavu
Place Name: Angadikadavu
Patron: Sacred Heart
Parish Vicar: Rev. Fr. Mundamattom Thomas
Assistant Vicar1: Rev. Fr. Madassery Lukose (Evin)
Address: Angadikadavu P.O.
Pin: 670706
Phone: 0490 2426087