St. Sebastian Church, Chennalode

Parish Profile

Parish: Chennalode
Place Name: Chennalode
Patron: St. Sebastian
Parish Vicar: Rev. Fr. Chempala Augustine
Established Year: 1964
Address: Chennalode P.O., Kalpetta.
Pin: 673121
Phone: 04936-250425
Catholic Families: 412
Catholic Population: 2118
Religious Houses: SCV