St. Mary Church, Vallikett

Parish Profile

Parish: Vallikett
Place Name: Vallikett
Patron: St. Mary
Parish Vicar: Rev. Fr. Aikkarathazhath Joseph
Established Year: 1971
Address: Karalai P.O., Nilambur-679330
Pin: 679330
Phone: 04931-271412
Catholic Families: 60
Catholic Population: 218