St. Sebastian Church, Mangalassery

Parish Profile

Parish: Mangalassery
Place Name: Mangalassery
Patron: St. Sebastian
Parish Vicar: Rev. Fr. Vazhakatt Joseph (Sony)
Established Year: 1992
Address: Vellamunda P.O., Pin-670731
Pin: 670731
Phone: 04935-231676
Catholic Families: 80
Catholic Population: 361